کانون طراحان ایران

طراحی گرافیک

چاپ افست و دیجیتال

بسته بندی

عکاسی دیجیتال

سازه های نمایشگاهی

هدایای تبلیغاتی

طراحی سایت

Reserch & Planning Advertising

تبلیغات گوهر وجودی یک جامعه موفق است. برآورد موثر بودن یک تبلیغ، بسیار مهم تر و پیچیده تر از خلق آن خواهـد بود زیرا چنین کـاری برای خلــق تبلیــغ بعـــدی نقش راهنـــما را خواهـــد داشت . بسیاری از مدیران بنگاههای اقتصادی متوجه ضایعات و خسارات بزرگی شده اند که عـــلت و منشـــاء وجــودی آنهـا کمبـــود اطلاعات در زمینــه هــای تولیـــد و توزیع،خدمات، مشتریان، رقبا، قیمت ها، عوامل محیطــی ،اقتصــادی و ... بوده است.تحقیقات بازاریابی به معنی گردآوری و کسب اطلاعات، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل، استنباط منطقی و حل مشکلات بازاریابی یک بنگاه اقتصادی به طریـق سازمان یافته، منظـــم، عینی و عملــی است.

فنون حرفه ای تبلیغـات اثربخــش، روان شناســی تبلیغات، تحقیقــات بازار، مدیریت و نظــارت بر رسانه هــا، بــرآورد بودجـــه، سمپلینــگ، تکنیــک های جذب مخاطـــب، آسیب شناســی تبلیغات ، برندســـازی، شعــــار تبلیغـــاتی و ...


ورودی های دیگر سایت:

www.tarahan-iran.ir
www.tarahaniran.com
www.almagraphic.com