کانون طراحان ایران

طراحی گرافیک

چاپ افست و دیجیتال

بسته بندی

عکاسی دیجیتال

سازه های نمایشگاهی

هدایای تبلیغاتی

طراحی سایت

Offset Printing Services

ظرافتها و خلاقیتهای یک طراح گرافیک در استفـاده از رنگ ها، فــرم ها، ابعــاد و... زمانی به معرض یک قضـاوت عادلانه قرار میگیرد، که محصول چاپ شده تا حداکثر امــکان نزدیـک به خواستــه های گرافیســت و عکــاس باشد. بنابرایـن نظارت دقیق و تجـربه ی کافی و بهره گیـری ازابزارهایــی که عملیــات چاپ را با استفـاده از فــن آوری روز به انجام می رســاند درکـلیه ی مراحــل لیتوگرافی ، چــاپ و صحافــی در سیستــم افســت از اهمیـــت خاصــی برخــوردار اســـت .

خروجــــی صحیــــح از فایـــل، تهیه زینــــک و چاپ افســــت در تمامـــی سایـــزهای استانــــدارد روکــش های سلفــون ( مات، براق، متالایــز، کتـان، مخملــی و... ) روکــش های U.V ( مات، بــراق، برجسته، شنی، اکلیل ) طراحی و ساخت قالب هـای برش صنایع بسته بندی، شماره زنی، پرفــراژ، خط تــــا، ترتیــــب، صحـــــافی ( فنــــر، منگــــنه، چســب گــــرم،دوخــــت و جلـــد سخــــت) و ...


ورودی های دیگر سایت:

www.tarahan-iran.ir
www.tarahaniran.com
www.almagraphic.com