کانون طراحان ایران

طراحی گرافیک

چاپ افست و دیجیتال

بسته بندی

عکاسی دیجیتال

سازه های نمایشگاهی

هدایای تبلیغاتی

طراحی سایت

digital photography

یک عکـس تبلیغاتــی زیبـــا از همــنشینـــی مـــوزون تمامـــی اجــزا همچـــون: ترکیب بندی، انتخـاب زاویـــه دید مناســـب، کادر بنـدی و نورپردازی صحیــح، تکنیک مناسب و امکــانات حرفــه ای و به روز به وجــود می آید و با بیننـده ی خود به شکلی ارتباط برقـرار میکند که کلمات فرامــوش خواهنــد شد.

عکـــس های صنعـــتی، مـــعمــاری، خبـــری، مـــد، مستـــند، محیطـــی و...


ورودی های دیگر سایت:

www.tarahan-iran.ir
www.tarahaniran.com
www.almagraphic.com