کانون طراحان ایران

طراحی گرافیک

چاپ افست و دیجیتال

بسته بندی

عکاسی دیجیتال

سازه های نمایشگاهی

هدایای تبلیغاتی

طراحی سایت

digital photography

یک عکـس تبلیغاتــی زیبـــا از همــنشینـــی مـــوزون تمامـــی اجــزا همچـــون: ترکیب بندی، انتخـاب زاویـــه دید مناســـب، کادر بنـدی و نورپردازی صحیــح، تکنیک مناسب و امکــانات حرفــه ای و به روز به وجــود می آید و با بیننـده ی خود به شکلی ارتباط برقـرار میکند که کلمات فرامــوش خواهنــد شد.

عکـــس های صنعـــتی، مـــعمــاری، خبـــری، مـــد، مستـــند، محیطـــی و...


برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید
نام شما:
موبایل شما:

ورودی های دیگر سایت:

www.tarahan-iran.ir
www.tarahaniran.com
www.almagraphic.com

برچسب‌ها