کانون طراحان ایران

طراحی گرافیک

چاپ افست و دیجیتال

بسته بندی

عکاسی دیجیتال

سازه های نمایشگاهی

هدایای تبلیغاتی

طراحی سایت

digital printing

با توجه به صنعتی بودن سیستم چاپ افست معمـولا سفارشاتـی که کـم تیراژ بوده و یا دارای ابعـاد خاص و بزرگ و نا متعارف می باشند توسط دستگاه هـای دیجیتــال به صــورت شیـت و یا رول چاپ می شـونـد .امتیــاز بارز دیگـر ایـن دستگـــاه نسبـــت به افــست تنــوع در نـوع جنـس قابل چـاپ می باشـد.

چاپ ورقی بر روی انواع کاغذ،مقوا و برچسـب، چاپ ابعـــاد آزاد بـر روی فلکســی فیس، بنــر، مــش، کوتـــد، کنـــواس، سیـنـتاتیــک، پارچــه، وینیل، استیکــــر، فـــتوگـلاســـه، ســولیــــت چـــــاپ بر روی اجســــــام سخــــــت:چــــــوب، شیشــــــه، سنـــــگ، ســــــرامیـک، کاشــــــی فلزات، چــرم، پلکســی گـــلاس، ســی دی و دی وی دی و ...


ورودی های دیگر سایت:

www.tarahan-iran.ir
www.tarahaniran.com
www.almagraphic.com